Fermat's Principle

Pierre de Fermat heeft tevens een belangrijke bedrage geleverd tot het ontstaan van de moderne optica (leer die zich bezighoudt met de beschrijving van elektromagnetische straling, in het bijzonder lichtstralen). Met zijn principe, het Principe van Fermat, werd de grondslag gelegd voor de aanpak die verklaart hoe met lichtstralen gewerkt dient te worden. Ook kwam hierbij kijken dat er tevens een belangrijke toepassing van functies in de wiskunde ontstond: het bepalen van maxima en minima dat gebruikt diende te worden bij het bewijzen van bepaalde situaties in de optica werd verder uitgewerkt.


Het principe van Fermat staat bekend als: De weg die een lichtstraal tussen twee punten aflegt, is die welke in de kortste tijd afgelegd wordt. Door dit principe te combineren met wiskundige aspecten als differentiaalvergelijkingen, maxima en minima volgt de Wet van Snellius:.

In de onderstaande applicatie wordt dit in het kort uitgelegd.

Principe van Fermat


Comments